Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Política editorial

Procés de revisió per parells

Els articles rebuts passen en tots els casos per un procés d'arbitratge (peer review) per part d'avaluadors, com a mínim dos, que a més són externs a la institució que publica la revista. ARTNODES admet que els autors suggereixin noms de revisors per al seu article i convida a fer-ho. 

La revista Artnodes disposa d’un banc de dades de revisors propi en el qual s’inclouen nom, filiació, adreça electrònica, especialitat, llengua materna, llengües en les quals pot avaluar i nom de la persona que l’ha proposat a l’equip editorial.

En el procés de revisió es manté amagada tant la identitat dels autors, els treballs dels quals són avaluats, com la dels avaluadors. 

ARTNODES revisa la metodologia de la investigació que es declara en els articles.

La decisió editorial es comunica d’una manera motivada, incloent-hi les raons per les quals s’ha acceptat o rebutjat el manuscrit o se n’ha sol·licitat la revisió, i també els dictàmens emesos pels experts externs. 

ARTNODES emet el dictamen d’acceptació o rebuig al cap de tres mesos a partir de la data de recepció.

Garantia de revisió cega

Tal com s'indica a la guia per a autors (normes de publicació), l'autor ha de lliurar l'article sense les seves dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica, adscripció acadèmica, adreça postal i breu currículum). Aquest tipus d'informació s'ha d'adjuntar en un altre arxiu. 

Fases del procés d'avaluació d'un article

Fase 1: tramesa de l'original.

Fase 2: avaluació cega de l'original per part de dos revisors externs, experts en l'àmbit temàtic que correspongui.

Fase 3: comunicació del resultat de l'avaluació al responsable de la revista.
Els revisors envien el resultat de l'avaluació i una proposta de dictamen al director de la revista.

Fase 4: comunicació del resultat de l'avaluació als autors.

Acceptació: un article és aprovat si el resultat de les dues avaluacions és positiu.

No acceptació: un article és refusat si el resultat de les dues avaluacions és negatiu.

Acceptació (amb modificacions): el resultat de l'avaluació requereix modificacions substancials del contingut que l'autor haurà d'aplicar abans que l'article quedi aprovat definitivament.

En cas de disparitat d'opinions en el resultat de l'avaluació, s'obre una segona ronda d'avaluació amb dos avaluadors diferents dins de l'àmbit temàtic corresponent, fins a aconseguir un acord majoritari.

Polítiques de secció

Node

 • Trameses obertes
 • Indexació
 • Revisat

Miscel·lània

 • Trameses obertes
 • Indexació
 • Revisat

NODE 25. Diàlegs entre Art i Ciència Fonamental (coord.: M. Bello i A. Gracie)

 • Trameses obertes
 • Indexació
 • Revisat

NODE 26. IA, art i disseny: Qüestionant l'aprenentatge automàtic (coord.: A. Burbano i Ruth West)

 • Trameses obertes
 • Indexació
 • Revisat

Enllaços ràpids